Actievoorwaarden Winter-Er-Op-Uit Winactie

Artikel 1 Algemeen
 
 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Phantasialand Winactie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna:"FrieslandCampina") organiseert van 21 november 2019 tot en met 18 december 2019 23:59 uur (hierna: de “Actieperiode”).

 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de consumentenservice van FrieslandCampina (0800 – 0765).
   
Artikel 2 Speelwijze 
 
De Actie werkt als volgt:
 
 • Koop een verpakking van minstens één van de deelnemende merken: Campina, Mona, Optimel, Friesche Vlag, Milner, Chocomel, Vifit en Yoki.
 • Vul de Eurosparen code in op de actiepagina (eerst even inloggen of aanmelden). Let op: Wanneer je de Eurosparen code eerst invult in het reguliere code-vak voor het Eurosparen, kan deze niet meer gebruikt worden voor deze Actie.
 • Speel de pop-up af met de vallende sneeuwvlokjes en vul in het daarvoor bestemde invoerveld in hoeveel sneeuwvlokjes er zijn gevallen. Let op: je mag zo vaak meedoen als je wilt. Elke code invoer geeft het recht om weer een keer te raden.
 • Wanneer je van 21 november 2019 t/m 18 december 2019 een code invoert van een van de bovenstaande merken op de actiepagina en een inschatting van het aantal sneeuwvlokjes achterlaat, dan maak je automatisch kans op een compleet arrangement voor vier personen naar Phantaslialand Wintertraum. 
 • De 8 winnaars worden doormiddel van loting getrokken na 18 december 23:59 uur. De winnaars die het dichtstbij of precies het aantal sneeuwvlokjes hebben geraden doen mee aan de loting. Elke winnaar ontvangt voor 4 personen een compleet arrangement voor Phantasialand Wintertraum.
  
Artikel 3 Prijzen/actieproducten
  
 1. Het prijzenpakket bestaat uit 8 keer een compleet arrangement Phantasialand Wintertraum voor 4 personen. Je kan maar één keer winnen.

 2. Op basis van beschikbaarheid kan er worden gereserveerd tijdens Phantasialand Wintertraum tot en met 19 januari 2020. 

 3. Dit arrangement bestaat uit: verblijf voor 4 personen in een van de Phantasialand themahotels, incl. luxe ontbijt en twee dagen entree plus quickpas.

 4. Onder alle accounts die een code hebben ingevoerd van de 8 merken tijdens de actieperiode, worden na afloop acht winnaars getrokken. 

 5. De winnaars krijgen na afloop van de winactie een e-mail op vrijdag 20 december met daarin meer informatie hoe ze hun prijs ontvangen en kunnen verzilveren.

 6. Wanneer je niet hebt gewonnen krijg je geen bericht.

 7. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van een loting.

 8. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.

 9. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.
   
Artikel 4 Deelname
 
 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het de Actie in Nederland woont. 

 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.

 3. Voor deelname aan deze actie is een Eurosparen account nodig.

 4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.

 5. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

 6. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

 7. Deelnemers verklaren door deelname aan de Actie dat zij persoons- en adresgegevens naar waarheid hebben ingevuld. Prijzen zullen worden gecommuniceerd naar het bij ons bekende e-mailadres. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van de contactgegevens.
   
Artikel 5 Gebruik gegevens
 
 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
   
Artikel 6 Aansprakelijkheid
 
 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

  
Artikel 7 Slotbepalingen
 

Eurosparen is een onderdeel van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.
 
 
Artikel 8 Diversen
 
 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.  

 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.

 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.