!-- Start VWO Async Smartcode -->

Actievoorwaarden Winter-Er-Op-Uit Winactie

Actievoorwaarden Winactie Er-Op-Uit

Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Er-Op-Uit winactie (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna:"FrieslandCampina") organiseert van 19 december 2019 tot en met 2 maart 2020 23:59 uur (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de consumentenservice van FrieslandCampina (0800 – 0765).

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:
• Bestel in de Eurosparen spaarshop (www.eurosparen.nl/spaarshop) kortingsvoucher(s) voor een van onze topuitjes in de categorie ‘Er-op-uit’.
• Wanneer je tussen 19 december 2019 tot en met 2 maart 2020 Er-op-uit- kortingsvoucher(s) bestelt maak je automatisch kans op een dagje uit voor 4 personen.
• Elke bestelling van de Er-op-uit-kortingsvoucher(s) is een winkans op een dagje uit voor 4 personen. Let op: Er is dus één winkans per bestelling en niet per ticket.
• Je kunt zo vaak meedoen als je wilt. Elke keer als je Er-op-uit-kortingsvoucher(s) bestelt, maak je meer kans om te winnen.
• In de orderbevestiging van de bestelde Er-Op-Uit deal staat dat er automatisch mee gedaan wordt aan de winactie.
• Er zullen in totaal 25 winnaars worden getrokken. Elke winnaar ontvangt 4 toegangskaartjes.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten
1. Het prijzenpakket bestaat uit 25 keer vier kaartjes van één van de parken die aangesloten zijn van de Er-Op-Uit uitjes .
2. Onder alle bestellers van Er-Op-Uit-kortingsvouchers voor minimaal 2 personen in de actieperiode van 19 december 2019 tot en met 2 maart 2020, worden wekelijks winnaars getrokken.
3. De winnaars worden wekelijks via de e-mail benaderd met de uitslag.
4. De toegangskaarten zullen willekeurig uitgegeven worden. Het is niet mogelijk om een voorkeur voor een park aan te geven.
5. De kaartjes worden vrij gegeven wanneer de winnaars bekend zijn.
6. De kaartjes zullen per post naar de winnaars worden verstuurd.
7. Het is voor de winnaars niet toegestaan om de toegangskaartjes door te verkopen.
8. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van een loting.
9. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
10. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.
Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
3. Voor deelname aan deze actie is een Eurosparen account nodig.
4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
5. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
6. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.
7. Deelnemers verklaren door deelname aan de Er-Op-Uit winactie dat zij persoons- en adresgegevens naar waarheid hebben ingevuld. Prijzen zullen altijd opgestuurd worden naar het bij ons bekende adres. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van adresgegevens bij bijvoorbeeld verhuizing etc.
Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen
Eurosparen is een onderdeel van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.