!-- Start VWO Async Smartcode -->
product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
product image
product image
product image
 • Het abonnement
  bloomon werkt met een flexibel abonnement. Na ontvangst van de eerste bos is er automatisch een abonnement voor je vastgesteld, met tweewekelijks bezorgfrequentie die je zelf kan uitkiezen. Het abonnement is altijd eenvoudig te wijzigen, te pauzeren of op te zeggen in je bloomon account. Dit kan al na de eerste levering. Rechtstreeks van de kwekers: bloomon haalt de bloemen rechtstreeks bij de kwekers.
  Hoe werkt het?

  • Ga naar bloomon.nl
  • Selecteer de gewenste bos en vaas
  • Gebruik de code in de laatste stap van het bestelproces.
  Waarom?
  Omdat ze hen een omweg via de veiling en groothandel - waar de bloemen uren moeten wachten in kratten - willen besparen. Liever plukken ze de bloemen terwijl ze nog slapen. Zonder ze wakker te maken bezorgt bloomon de bloemen dan bij jou aan huis, zodat jij ze kunt ontwaken.

  bloomon werkt direct samen met hun kwekers zodat ze jou topkwaliteit kunnen garanderen. Samen met hen bekijken ze welke seizoensbloemen klaar zijn om geplukt te worden.

  Artikelcode: bloomon H2 2019
 • Partnervoorwaarden 

  1 Toepasselijkheid
  1.1) Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en bloomon Nederland B.V. ("bloomon") tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
  1.2) Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door bloomon uitdrukkelijk zijn aanvaard.
  1.3) De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en bloomon.

  2 Totstandkoming overeenkomst
  2.1) Tussen bloomon en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van bloomon accepteert middels het volledig en correct invullen van het door bloomon beschikbaar gemaakte formulier.

  3 Prijs
  3.1) bloomon behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij bloomon Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
  3.3) Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
  3.4) De persoonlijke bloomon kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De bloomon kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam bloomon en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.
  3.5) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. bloomon behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

  4 Betaling
  4.1) Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door bloomon aangeboden betalingsmogelijkheden.
  4.2) Bij het gebruik van een betalingslink die door bloomon voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller bloomon toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
  4.3) Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
  4.4 )Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
  4.5) Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is bloomon gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
  4.6) Facturen en betalingsherinneringen worden door bloomon uitsluitend elektronisch aangeboden.
  4.7 )Het door bloomon te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door bloomon te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Besteller tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

  5 Beëindiging contract
  5.1) De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door bloomon aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor bezorgingen op woensdag, donderdagavond en zaterdag hanteert bloomon respectievelijk zondag 23.59 uur, maandag 23.59 uur en woensdag 23.59 uur als deadline.

  6 Levering, levertijd en uitvoering
  6.1) Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
  6.2) Levering geschiedt op kosten van bloomon op het bij de bestelling opgegeven adres.
  6.3) De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
  6.4) Bezorging is alleen mogelijk op de door bloomon aangegeven dagen.
  6.5) bloomon bezorgt op het adres dat u in uw klantenaccount op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden.
  6.6) Besteller is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
  6.7) Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
  6.8) Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
  6.9)Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conf. alinea 4, behoudt bloomon het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

  7 Herroeping
  7.1) Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
  7.2) Echter, producten van bloomon die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen en planten) of duidelijk persoonlijk van aard zijn, zijn uitgesloten van herroeping.
  7.3) Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan bloomon retourneren conform de door bloomon gegeven instructies.
  7.4) Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: bloomon B.V., Helmholtzstraat 61E, 1098LE Amsterdam
  7.5) De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
  7.6) Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal bloomon de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terug betalen.

  8 Gegevensbescherming
  8.1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de Besteller. Om de Besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

  9 Garantie en aansprakelijkheid
  9.1) bloomon garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door bloomon verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
  9.2) bloomon garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

  10 Wijzigingen
  10.1) bloomon behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

  11 Ontbinding
  11.1) Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft bloomon de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door bloomon gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; bloomon behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

  12 Geschillen en toepasselijk recht
  12.1) Op alle verbintenissen tussen bloomon en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
  12.2) De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen bloomon en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

bloomon - bloomon bos en bijpassende vaas

Trakteer jezelf keer op keer op de verse en bijzondere seizoensbloemen van bloomon. Stijlvolle bossen in de beste kwaliteit, zo vaak je wilt en direct aan je voordeur bezorgd.

Word member van de meest flexibele bloemenservice van Nederland en krijg 30% cadeau op je eerste bos en bijpassende vaas! Je bepaalt zelf hoe vaak je bloemen ontvangt en zit nergens aan vast. Bezoek snel de website op www.bloomon.nl en verzilver jouw 30% kortingsvoucher.
Actievoorwaarde

 • Alleen geldig bij je eerste bestelling
 • Niet geldig in combinatie met andere kortingscodes
 • Zowel een boeket als vaas afnemen
Let op!
De ondergenoemde prijs is gebaseerd op een Medium formaat bos. Na ontvangst van de eerste bos is er automatisch een abonnement voor je vastgesteld.

€ 38,95 27,27
+ 11,68 Eurosparen-euro’s

* Levering en betaling van dit product loopt via bloomon

± 1 uur levertijd
Eurosparen Hardloper