!-- Start VWO Async Smartcode -->
product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
dit product is niet langer beschikbaar
product image
product image
product image
product image
 • Over de schrijvers
  Katja Schuurman heeft speciaal voor Campina 4 boerderij voorleesboeken geschreven, samen met kinderboekenschrijfster Mathilde Stein. Met deze serie voorleesboeken willen zij kinderen op een leuke en speelse wijze meer leren over het boerenleven en over de herkomst van ons voedsel. De illustraties zijn gemaakt door Harmen van Straaten. Zijn illustraties zijn zowel in binnen- als buitenland vele malen bekroond.

  Boerderijboeken
  De boerderijboeken is een initiatief van Campina. Deel 1,2,3 & 4 zijn nu verkrijgbaar via Eurosparen. Deze boeken zijn bedoeld om voor te lezen of om zelf te lezen. Voor de leeftijdscategorie van 4 t/m 9 jaar oud. €9,95 per boek incl. verzendkosten. Bekijk de hele serie Boederijboeken.

  Bezorgen & Retourneren
  Levertijd: 5 werkdagen
  Gratis levering
  Retourneren: Binnen 14 dagen

  Artikelcode: Boerderijboekje-deel3
 • Partner voorwaarden
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van het product via het Eurosparen spaarprogramma. 
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Blue in Green Promotions behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

  Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
  2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 7 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 14 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Blue in Green Promotions ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Blue in Green Promotions te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Blue in Green Promotions te melden. Blue in Green Promotions zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. 
  2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  2.4 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Blue in Green Promotions het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
  2.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Blue in Green Promotions te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. 
  2.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Blue in Green Promotions ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Blue in Green Promotions deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Blue in Green Promotions het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
  2.9 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Blue in Green Promotions schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Blue in Green Promotions de klant hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Blue in Green Promotions heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

  Prijzen
  3.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro's en inclusief 9% omzetbelasting (BTW).. 
  3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
  3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  Privacy
  4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Blue in Green Promotions, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Blue in Green Promotions. Blue in Green Promotions houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
  4.2 Blue in Green Promotions respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
  4.3 Blue in Green Promotions maakt geen gebruik van een mailinglijst. 
  4.4 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

  Garanties
  5.1 Blue in Green Promotions staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel. 

  Overmacht
  9.1 Blue in Green Promotions is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Blue in Green Promotions. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
  9.3 Blue in Green Promotions behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Blue in Green Promotions gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  Communicatie
  10.1 Blue in Green Promotions is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Blue in Green Promotions, danwel tussen Blue in Green Promotions en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Blue in Green Promotions.

  Klachten
  11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Blue in Green Promotions serieus in behandeling worden genomen. 
  11.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Blue in Green Promotions (via fax, brief of e-mail (
  info@blueingreenpromotions.nl). 
  11.3 Blue in Green Promotions zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Blue in Green Promotions zal de klant hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

  Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  12.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Blue in Green Promotions geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
  12.2 Blue in Green Promotions garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Blue in Green Promotions geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

  Diversen
  13.1 Indien de klant aan Blue in Green Promotions schriftelijk opgave doet van een adres, is Blue in Green Promotions gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Blue in Green Promotions een nieuw adres heeft doorgegeven.
  13.2 Blue in Green Promotions is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

  Toepasselijke recht en geschillenregeling
  14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Blue in Green Promotions is het Nederlands recht van toepassing. 
  14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Blue in Green Promotions en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement 's-Gravenhage kennis, tenzij Blue in Green Promotions er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 • Voor overige vragen kan je contact opnemen met

Katja Schuurman - Deel 3: Daan & Charlie de Ding-dong dieren

Campina boerderijboeken: Daan & Charlie beleven de spannendste avonturen op de boerderij! Lezen jullie mee?

In deel 3 “Daan & Charlie - de ding-dong dieren”: Het is lente en op de boerderij is het nu natuurlijk extra druk. Net nu de Open Boerderijdag eraan komt, is Charlie ziek. Dus moet Charlie braaf in bed blijven. Maar... hoe kun je nou beter worden als je alsmaar binnen bent? Gelukkig komt er een bijzondere dokter aan de deur die precies begrijpt wat Charlie écht nodig heeft. Dokter Daan brengt buiten naar binnen… Ding-dong! Bestel nu en maak je serie compleet!

€ 14,95 9,95
+ 5,00 Eurosparen-euro’s

* Dit product heeft een verwachte levertijd van 5 werkdagen

± 5 werkdagen levertijd
cadeautip
Eurosparen Hardloper
Online betalen via je eigen bank