product image
product image
 • Voorwaarden

  • De reguliere film e-ticket(s) is geldig voor iedere gewenste film, in iedere gewenste Vue-bioscoop, op iedere gewenste dag.
  • Bij het gebruik van de digitale e-ticket(s) zijn de voorwaarden van Vue van toepassing. Deze zijn te vinden op: Vuecinemas.nl.
  • De digitaal verstuurde e-ticket(s) zijn niet in te wisselen voor geld.
  • De digitale e-ticket(s) mogen niet worden verkocht aan derden.
  • De digitale e-ticket(s) zijn 12 maanden geldig na aankoop en kunnen niet worden geretourneerd
  • De digitale e-ticket(s) zijn niet geldig bij premières, evenementen, speciale of besloten voorstellen. Voor speciale belevingen zoals 3D en Dolby Cinema geldt een toeslag. De toeslagen staan onderaan de pagina vermeldt.
  • Reserveren kan telefonisch bij de bioscoop en kost €1,00 per ticket, de reserveringkosten kunnen bij de kassa in de bioscoop worden betaald.
  • Korting is gebaseerd op het meest voorkomende standaardtarief van €11,30 bij enkele locaties kan dit bedrag anders zijn.
  • Door deelname aan deze actie ga je akkoord met alle actievoorwaarden.
  Toeslagen voor speciale belevingen
  Voor extra belevingen van Vue wordt een toeslag betaald. Deze toeslag kan bij de kassa in de bioscoop betaald worden. Hieronder een overzicht van de toeslagen:
  • 3D €1,50
  • 3D-bril €1,50
  • XD-experience €1,-
  • Dolby Cinema €5,-
  • D-Box Stoel €6,-
  • VIP-Stoel €2,50
  • Dolby Atmos €1,-

  Artikelcode: Vue Cinema e-ticket Eurosparen
 • 1.   Partner voorwaarden
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van het product via het Eurosparen spaarprogramma. 
  • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Crystal Promotions behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Deze leveringsvoorwaarden gelden als aanvulling op de reguliere voorwaarden van Crystal Promotions, ook te vinden via de website www.crystalpromotions.nl 
  • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  2.   Levering 
  • Levering vindt binnen 1 uur plaats mits anders aangegeven en mits voorradig.
  • De genoemde termijnen op de website zijn indicatief, hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend
  3.   Prijzen 
  • Alle op de website genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (BTW). 
  • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de toeleveranciers onvermijdelijke tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren.
  • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  4.  Privacy 
  • Indien u een bestelling plaatst bij Crystal Promotions, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Crystal Promotions. Crystal Promotions houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden, mits nadrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen. 
  • Crystal Promotions respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
  • Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. 
  5.  Overeenkomst 
  • Crystal Promotions behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.
  6.    Overmacht 
  • Crystal Promotions is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
  • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Crystal Promotions alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
  • Crystal Promotions behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Crystal Promotions gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  7.   Communicatie  
  • Crystal Promotions is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Crystal Promotions, danwel tussen Crystal Promotions en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Crystal Promotions.
  • Crystal Promotions is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
  8.    Klachten 
  • Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, of iedere andere klacht, zullen door Crystal Promotions in behandeling worden genomen.
  • De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Crystal Promotions (via fax, brief of e-mail (vuezakelijk@crystalpromotions.nl). 
  • Crystal Promotions zal een klacht binnen vijf tot tien werkdagen in behandeling nemen.
  • Crystal Promotions zal de klant schriftelijk op de hoogte brengen van de vorderingen.
  10.  Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
  • De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Crystal Promotions geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
  • Crystal Promotions garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Crystal Promotions geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van derden.
  11.  Toepasselijke recht en geschillenregeling 
  • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Crystal Promotions is het Nederlands recht van toepassing. 
  • Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Crystal Promotions en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter te Amsterdam kennis, tenzij Crystal Promotions er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Vue Cinema's - Film e-ticket Vue - Regulier

De nieuwste films kijk je natuurlijk bij Vue! Geniet samen met je kids, vrienden of vriendinnen van de mooiste, leukste of grappigste films bij jouw dichtstbijzijnde Vue locatie.
Let op: Vue Arnhem, Vue Hoogeveen, Vue Steenwijk & Vue Vlaardingen hebben tijdelijk lagere ticketprijzen. Meer info op www.vuecinemas.nl

Je Reguliere e-ticket is op alle dagen geldig, zowel doordeweeks als in het weekend.

Hoe werkt het?

 1. Bestel hier je e-ticket(s)
 2. Binnen 1 uur ontvang je een e-ticket(s) in je mailbox
 3. Neem je e-ticket(s) (digitale of uitgeprinte versie) mee naar één van de 21 Vue bioscopen

€ 11,30 7,40
+ 3,90 Eurosparen-euro’s

* Levering en betaling van dit product loopt via VUE

± 1 uur levertijd

147625

Eurospaarders bekeken dit ook

Eurosparen Hardloper
Online betalen via je eigen bank