product image
product image
 • Laat je betoveren door de magische wereld van Studio 100 en beleef een onvergetelijke dag in het mooiste indoorpretpark van Nederland! Dans in de K3-Disco, spring tussen De Dansende Fonteinen, klim in Plops Speelboom, maak een bloedstollende vaart op de Wickiebaan, geniet van een spetterende show van je Studio 100-helden in het nostalgische amfitheater en trotseer De Woeste Zee! 25 vetcoole attracties veroveren de harten van kleine avonturiers en hun familie.

  Bij mooi weer speel je in het ruime buitengedeelte met K3-Brandweermolen, K3-Verkeerspark, Klimberg en andere spannende attracties. Een hele dag plezier voor Ploppertjes van 2 tot 10 jaar!
  Let op:

  • Bestel de kortingsvoucher(s) naar keuze tot en met 28 maart 2022.
  • De e-tickets zijn te gebruiken op basis van beschikbaarheid in de aangegeven actieperiode.
  • Bestel de tickets via www.euroticket.nl/eurosparen en bezoek het park t/m 31 maart 2022.
  • De kortingsvouchers zijn niet aan de kassa te verzilveren.
  • Per bestelling zijn er maximaal 8 kortingsvouchers te bestellen.
  • Per e-ticket geldt een transactie-en boekingstoeslag van €0,99 per ticket.
  • Maximale servicekosten per bestelling zijn €4,95, met een maximum van 8 e-tickets per bestelling.
  • Kinderen kleiner dan 85 cm hebben gratis entree.
  • De korting wordt berekend over de reguliere kassaprijs.
  • Ga naar www.plopsaindoorcoevorden.nl om je bezoekdatum te reserveren.
  Voor actuele openingstijden en meer informatie, verwijzen wij je naar www.plopsaindoorcoevorden.nl.

  Artikelcode: WEOU-PIC
 • Let op: de korting wordt berekend op de reguliere kassaprijs en is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.

  ALGEMENE  LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PERFECT MARKETING & SALES B.V.
  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten tussen Perfect Marketing & Sales B.V.en cliënten voor het leveren van zaken en voor het verrichten van diensten door Perfect Marketing & Sales B.V. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn derhalve niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Perfect Marketing & Sales B.V.geen contractpartij is, zoals een overeenkomst tussen een verhuurder en/of aanbieder en haar cliënt.

  Definities:
  Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Perfect Marketing & Sales B.V. voor het leveren van zaken en/of rechten, en voor het verrichten van diensten.
  Euroticket, Skihal.com, Motorcrosskleding.nl, zijn de handelsnamen van de besloten vennootschap Perfect Marketing & Sales B.V., statutair gevestigd te Hoogeveen, kantooradres, Munsterstraat 28, 7418 EV Deventer.

  Diensten:
  De prestaties waartoe Perfect Marketing & Sales B.V. zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten, waaronder begrepen marketingcampagnes, ticketverkoop en/of software, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Perfect Marketing & Sales B.V. aan cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Perfect Marketing & Sales B.V. aan cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, evenals de werkzaamheden, die Perfect Marketing & Sales B.V. voor cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten, en/of publicaties geplaatst of te plaatsen door Perfect Marketing & Sales B.V.

  Cliënt:
  De natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, via de website van Euroticket.nl, Skihal.com, Motorcrosskleding.nl, Perfectmarketingensales.nl of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Perfect Marketing & Sales B.V. aangeboden diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.

  Software:
  Gegevens en/of programmatuur en/of andere informatie welke in digitale vorm wordt aangeleverd en/of is bestemd om in digitale vorm te worden aangeleverd.

  Website:
  De homepage en/of homepages, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door c.q. voor Euroticket.nl, Skihal.com, Motorcrosskleding.nl, Perfectmarketingensales.nl op het internet.

  Artikel 1 Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Perfect Marketing & Sales B.V. ter zake diensten aan of voor cliënt, ongeacht woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. 
  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. 
  Cliënt geeft Perfect Marketing & Sales B.V. bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij. 
  De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichten en aansprakelijkheid van Perfect Marketing & Sales B.V. worden mede gemaakt door derden, welke door of voor Perfect Marketing & Sales B.V.in de relatie met cliënt worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover cliënt. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van Perfect Marketing & Sales B.V. en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

  Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen van Perfect Marketing & Sales B.V. ter zake diensten aan of voor cliënt, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. 
  Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van Perfect Marketing & Sales B.V. zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van diensten, waaronder uitdrukkelijk ook software, door middel van de website. 
  Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Perfect Marketing & Sales B.V. een overeenkomst schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Perfect Marketing & Sales B.V. uitvoering aan een overeenkomst wordt gegeven. 
  De administratie van Perfect Marketing & Sales B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door cliënt verstrekte opdrachten. 
  Perfect Marketing & Sales B.V. levert geen diensten aan natuurlijke of rechtspersonen die, naar mening van Perfect Marketing & Sales B.V., in hoofdzaak, bijvoorbeeld voor derden, bemiddelen bij het aanbieden van accommodaties of anderszins een intermediaire rol in deze markt vervullen. Perfect Marketing & Sales B.V. behoudt zich het recht voor, zonder verdere opgave van redenen, dergelijke cliënten te weigeren.

  Artikel 3 Levering
  Perfect Marketing & Sales B.V. staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de diensten door de cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken. Het risico van ondeugdelijkheid van de diensten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over bij aflevering, en wel op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of van een door cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Perfect Marketing & Sales B.V. aan cliënt heeft verklaard dat de diensten ter beschikking van cliënt worden gehouden.
  De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt Perfect Marketing & Sales B.V. niet in verzuim. Evenmin heeft cliënt alsdan recht op vergoeding van de door hem geleden schade. Perfect Marketing & Sales B.V.is niet gebonden aan levertijden die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: vertraagde dan wel niet aanlevering door leveranciers van Perfect Marketing & Sales B.V., extreme weersomstandigheden, uitval van (tele)communicatiemiddel(en), en stakingen van personeel van Perfect Marketing & Sales B.V. of haar (niet-)ondergeschikte hulppersonen. 

  Artikel 4 Uitvoering van de dienstverlening
  Behoudens voor zover hierna anders is bepaald, is het voorgaande omtrent levering ook van toepassing op dienstverlening, tenzij de aard daarvan zich tegen toepassing verzet. Perfect Marketing & Sales B.V. zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Perfect Marketing & Sales B.V. richt zich uitdrukkelijk alleen tot cliënt van Perfect Marketing & Sales B.V. en niet tot bij cliënt betrokken derden. Perfect Marketing & Sales B.V. staat echter niet in voor het bereiken van door cliënt beoogd resultaat.
  Cliënt is gehouden alle door Perfect Marketing & Sales B.V. verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Perfect Marketing & Sales B.V. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Perfect Marketing & Sales B.V. verstrekte gegevens en informatie. 
  Indien cliënt constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Perfect Marketing & Sales B.V.in de uitvoering van de dienstverlening in gebreke blijft, is Perfect Marketing & Sales B.V. gevallen door cliënt een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van cliënt tenzij sprake is van aansprakelijkheid van Perfect Marketing & Sales B.V. zoals bedoeld hieronder in de bepaling “aansprakelijkheid”

  Artikel 5 Gegevensbescherming en gebruik van de informatie
  Perfect Marketing & Sales B.V.bv legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de cliënt, mede door het gebruik van de dienstverlening door cliënt, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om de cliënt op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Perfect Marketing & Sales B.V. en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven indien dit uitdrukkelijk door de cliënt is aangegeven. Hierbij tracht Perfect Marketing & Sales B.V. rekening te houden met de voorkeuren van de cliënt.  Perfect Marketing & Sales B.V.bv kan uitsluitend (naw-)gegevens van cliënt ter beschikking stellen aan derden indien cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Artikel 6 Overmacht
  Perfect Marketing & Sales B.V.is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan tijdelijk, als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Perfect Marketing & Sales B.V. en/of derden die Perfect Marketing & Sales B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt. 
  In geval van overmacht aan de zijde van Perfect Marketing & Sales B.V. worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Perfect Marketing & Sales B.V. langer dan negentig dagen geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

  Artikel 7 Prijs
  Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW). Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
  Perfect Marketing & Sales B.V.is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en/of tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan cliënt aan te passen voor diensten en/of abonnement die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd of ter beschikking worden gesteld, tenzij anders overeengekomen. 
  Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Perfect Marketing & Sales B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en/of tarieven als bedoeld in lid 2 of 3 van dit artikel, dan is cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die leden bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Perfect Marketing & Sales B.V. genoemde datum waarop prijs- en/of tariefsaanpassing in werking zou treden.

  Artikel 8a Betaling online
  Bij boekingen via internet (online) geldt een betaling direct via het betaalsysteem op internet. Betaling wordt gedaan op een door Perfect Marketing & Sales B.V. aan te wijzen giro- of bankrekening.
  Bij online reserveringen kan cliënt veelal kiezen voor de optie annuleren.
  Op deze optie zijn de algemene annuleringsvoorwaarden van de Europeesche van toepassing.
  Indien cliënt deze optie niet benut heeft, kunnen er geen tickets worden geannuleerd. 
  Eenmaal online gekochte tickets worden niet teruggenomen.

  Artikel 8b Betaling telefonische reservering
  Tenzij specifieke condities zijn overeengekomen zal cliënt zeven dagen voor bezoek het factuurbedrag betalen.
  Eventuele wijzigingen kunnen kosteloos uiterlijk 2 weken voor bezoekdatum gewijzigd worden.

  Onderstaande annuleringskosten zijn uitsluitend van toepassing op groepsreserveringen (en niet op online reserveringen):
  Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de totaalsom 
  Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de totaalsom 
  Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50%  van de totaalsom
  Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 78% van de totaalsom 
  Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de totaalsom 
  Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle totaalsom 

  Het is niet toegestaan het toegangsbewijs door te verkopen aan derden, dan wel op enige andere wijze voor commerciële doeleinden direct of indirect aan derden te verstrekken.

  Artikel 9 Zekerheid
  Cliënt is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Perfect Marketing & Sales B.V. zekerheid te stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten en/of rechtshandelingen tot stand gekomen tussen Perfect Marketing & Sales B.V. en cliënt of niet-nakoming daarvan verschuldigd is aan Perfect Marketing & Sales B.V. ter voldoening van al zijn huidige dan wel toekomstige schulden aan Perfect Marketing & Sales B.V. uit welke hoofde dan ook. 
  Cliënt heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkomingen en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Perfect Marketing & Sales B.V. heeft het recht al hetgeen zij uit al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk van cliënt heeft te verrekenen.

  Artikel 10 Voorbehoud van eigendom en pandrecht
  Alle afleveringen van diensten door Perfect Marketing & Sales B.V. aan cliënt geschieden onder voorbehoud van eigendom en pandrecht als hieronder. 
  Alle aan cliënt geleverde diensten blijven eigendom van Perfect Marketing & Sales B.V., totdat cliënt voldaan heeft: alle tegenprestaties voor de krachtens overeenkomst verrichte en nog te verrichten (af)leveringen van diensten (en voor bearbeiding van die diensten), alsmede alle schadevergoeding (rente en kosten daaronder begrepen) wegens niet nakoming van dergelijke overeenkomsten tot het leveren en/of bearbeiden van bedoelde diensten. De in dit lid bedoelde diensten mogen door cliënt niet worden vervreemd, verpand of op enig andere wijze door cliënt worden bezwaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perfect Marketing & Sales B.V. 
  Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud, behoudt Perfect Marketing & Sales B.V. zich tevens bij aflevering een pandrecht voor op alle aan cliënt te leveren diensten tot zekerheid van de voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van cliënt aan Perfect Marketing & Sales B.V.. Cliënt geeft nu reeds bij voorbaat aan Perfect Marketing & Sales B.V.in pand al hetgeen Perfect Marketing & Sales B.V. onder zich heeft en zal hebben van cliënt ter verzekering van de in de vorige zin bedoelde schulden van cliënt aan Perfect Marketing & Sales B.V. Indien cliënt’s rechten voorwaardelijk zijn, vindt verpanding onder dezelfde voorwaarden plaats. Vuistpand wordt vermoed onvoorwaardelijk te zijn gevestigd. Cliënt geeft een onherroepelijke machtiging aan Perfect Marketing & Sales B.V.om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

  Artikel 11 Aansprakelijkheid
  Perfect Marketing & Sales B.V.is niet aansprakelijk voor schade die cliënt lijdt door tekortkomingen van Perfect Marketing & Sales B.V. en/of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Perfect Marketing & Sales B.V.
  Perfect Marketing & Sales B.V.is evenwel niet aansprakelijk voor: bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie door cliënt aan Perfect Marketing & Sales B.V. of anderszins het gevolg is van een handelen en/of nalaten van cliënt, waaronder uitdrukkelijk begrepen advertenties door cliënt ter plaatsing aangeleverd; en bij cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen en/of nalaten van door Perfect Marketing & Sales B.V. ingeschakelde (niet-) ondergeschikte hulppersonen en/of andere derden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Perfect Marketing & Sales B.V. en de door Perfect Marketing & Sales B.V. ingeschakelde derden voor door cliënt geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien die overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedingen voor één jaar. De totale vergoedingsplicht van Perfect Marketing & Sales B.V. zal in geen geval meer dan € 20.000, - (twintigduizend euro) bedragen.
  Aansprakelijkheid van Perfect Marketing & Sales B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
  Cliënt is gehouden Perfect Marketing & Sales B.V. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen Perfect Marketing & Sales B.V. en de cliënt, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Perfect Marketing & Sales B.V.. 
  Indien Perfect Marketing & Sales B.V. ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een haar (niet) ondergeschikte hulppersoon aan een overeenkomst een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet)ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedraging door cliënt wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij. 

  Een grond, die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 1 (één) maand nadat cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij Perfect Marketing & Sales B.V. schriftelijk te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 
  De cliënt vrijwaart Perfect Marketing & Sales B.V. voor alle rechtsvorderingen van derden, alsmede schaden, boeten, kosten en renten welke verband houden met goederen, rechten, informatie, die de cliënt aan Perfect Marketing & Sales B.V. verschaft en/of beschikbaar heeft gehouden.

  Artikel 12 Ontbinding
  Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien Perfect Marketing & Sales B.V., na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijk ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds diensten ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Perfect Marketing & Sales B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. 
  Indien Perfect Marketing & Sales B.V. aansprakelijk is jegens cliënt en/of tot nakoming gehouden, is Perfect Marketing & Sales B.V., voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Perfect Marketing & Sales B.V. tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden. Perfect Marketing & Sales B.V. zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

  Perfect Marketing & Sales B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien cliënt, al dan niet voorlopige, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien cliënt in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van cliënt wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Perfect Marketing & Sales B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 
  Bedragen die Perfect Marketing & Sales B.V. heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen
  De overeenkomsten tussen Perfect Marketing & Sales B.V.en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. 
  De geschillen welke tussen Perfect Marketing & Sales B.V.en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Perfect Marketing & Sales B.V.met cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschils bevoegde rechter. 

Winter-Er-Op-Uit - 40% - groter dan / gelijk aan 1 meter

De leukste stop met een dak er op!

Hoe werkt het?

 • Bestel hier je kortingsvoucher(s) met unieke code
 • Ga naar www.euroticket.nl/eurosparen om je kortingsvoucher(s) met unieke code te verzilveren
 • Reken het restbedrag af via iDEAL en ontvang je e-ticket(s)
 • Ga naar www.plopsaindoorcoevorden.nl om je bezoekdatum te reserveren
 • Neem je e-ticket(s) en de bevestiging van je reservering mee tijdens je bezoek
Let op:
 • Bestel de kortingsvoucher(s) naar keuze tot en met 28 maart 2022.
 • De e-tickets zijn te gebruiken op basis van beschikbaarheid in de aangegeven actieperiode.
 • Bestel de tickets via www.euroticket.nl/eurosparen en bezoek het park t/m 31 maart 2022

€ 23,50 14,10
+ 9,40 Eurosparen-euro’s

* Levering en betaling van dit product loopt via Euroticket

± 1 uur levertijd

5307

Eurospaarders bekeken dit ook

Eurosparen Hardloper
Nieuw